… مترسان ز آتشم!

واژه | روایتی از یک روز حضور در ایستگاه آتش نشانی “شهدای آذربایجان” به بهانه هفتم مهرماه روز آتش نشانی و خدمات ایمنی

 

عکس: مریم یوسفی

لینک کوتاه